ketvirtadienis, vasario 17, 2005

Šiuolaikinis folkloras apokrifiniam stiliuje

Kazius

(Pagal tikrus įvykius ir suvokimus)Jėzaus mokiniai keliavo į Jeruzalę. Staiga prasidėjo baisi liūtis. Mokiniai pasislėpė oloje. Trenkė perkūnas ir užvertė akmenį. Mokiniai meldėsi ir pasitikėdami garbino Viešpatį. Ir štai Viešpats siuntė arkangelą su visa angelų kareivija. Ir atvertė akmenį ir išvadavo mokinius. O mokiniai džiugiai garbino savo vienintelį Dievą ir šlovino Jį giesme. Ir pasigirdo balsas iš dangaus aukštybių: "Aš jus išsirinkau ir neapleisiu. Aš jus globosiu ir saugosiu tarsi akies lėlytę, nes jūs eisite mano keliais".

Užrašė Kazius
Piešinys kolektyvo
A D 1992 02 17, Kauno Tarpdiecezinė kunigų seminarija


Šiuolaikinis folkloras apokaliptiniam stiliuje

1.
Tomo regėjimas1. Dvasia mane nenešė į šventyklą ir aš ten regėjau Dievo tautą. 2. Jie visi šlovino ir garbino Viešpatį, skaitydami maldas iš knygų. 3. Paskui aš pamačiau ateinantį kunigą, kuris rankoje nešė taurę pilną neraugintos duonos gabaliukų. 4. Po to atėjo tamsos kunigaikštis ir į auksinę taurę įdėjo saują raugintos duonos gabaliukų ir išnyko. 5. Tada kunigas ėmė po vieną gabaliuką raugintos duonos ir mėtė į žemę. 6. Taip jis numetė ant žemės dvi saujas, ir aš suskaičiavau, kad ant žemės buvo ir neraugintos duonos gabaliukų, kurie pavirto angelais ir pakilo į viršų giedodami himnus ir psalmes. 7. Tada pakilo stiprus vėjas ir nupūtė raugintos duonos trupinius nuo šventos žemės, 8. ir liko tik angelai, sindintys tarsi saulė, kurie laikė rankose po auksinę taurę, kuriose buvo jaunas vynas. 9. Tada jie davė Dievo tautai atsigerti iš septynių taurių ir tauta apsvaigo, 10. o angelai giedojo ir šlovino Dangaus Viešpatį: 11. "Tu esi tas, kuris teikia mums gyvybę ir džiaugsmą, Tu esi alfa ir omega, 12. nes Tavimi viskas prasideda ir baigiasi, Tau garbė per amžių amžius. Amen"
13. Tada aš regėjau atsiveriantį dangų ir Dievo angelus nužengiančius žemėn. 14. Ir štai Viešpats nusileido apgaubtas šlovės ir spindesio ir mums pasakė: " Išeikite į šventyklos vidurį tie, kurie sergate ir silpni!" 15. aštuoni iš mūsų atsiskyrė ir atsistojo šventyklos viduryje. 16. Tada atėjo Viešpaties angelas spindinčiais rūbais ir pradėjo melstis. 17. Aš pajutau didelę ir neribotą jėgą, kuri tekėjo mano gyslomis. 18. Vienas iš aštuonių persipildė ir nugriūvo ant šventos žemės veidu paliesdamas spindintį Viepaties apdarą. 19. Tada aš pradėjau svyruoti nuo Dvasios gausybės ir paklausiau: 20. "Ar aš galiu veidu paliesti Tavo apdarą?" 21. O Viešpats atsakė: "Aš tave pašaukiau, kad pažintum mano galybę ir jėgą, 22. pulk žemėn ir šlovink mane!" 23. Tada aš pajutau dar didesnę jėgą ir mane pagriebė Šventoji Dvasia.
24. Tada Viešpats man nurodė. Ką turiu daryti. 25. Jis man kalbėjo taip: Tave bandys sučiupti pasaulio kunigakščiai, 26. bet Viešpaties angelai tau padės pabėgti iš šito miesto. 27. Tai įvyks vėliau, bet dar septynias dienas pasilik su savo broliais, 28. ir dar melskis, nes laukia ilga kelionė. 29. Kai prisiartins laivas, sėsk į jį ir plauk, Viešpats tau parodys išmanymo, ką toliau daryti." 30. Tada mane vėl pagavo Dvasia ir aš pamačiau užgimusį kūdikį, kuris juokėsi ir kvietė mane į savo šviesos spindesį. 31. Tada pamačiau kaip griūna senosios Jeruzalės sienos ir Dievo angelus giedančius pergalės hinną. 32. Nauja Jeruzalė jau statoma! Halleliuah! Amen!

2.1. Tada Viešpats man kalbėjo: "Aš nieko neturėjau prieš, kad jūs mane šlovinote ir garbinote džiugiomis širdimis, 2. bet jūs nepatikote pasaulio kunigaikščiams ant kurių kaktos ir dešinės rankos įspaustas žvėries ženklas. 3. Jus persekios ir šmeiš, gaudys kalboje ir ieškos silpnų vietų. 4. Stiprėkite Dvasioje ir aukite tikėjime. 5. Apsiginkluokite meile ir daug melskitės Dvasioje". 6. Paskui aš girdėjau Jį kalbant ir įspėjant taip: 7. " Vienas iš mažųjų kunigaikščių jus išduos ir jūs būsite pakviesti į teismo krasę. 8. Kai tardys, nesiginčykite, bet su džiugia dvasia skelbkite mano Sūnaus prisikėlimą. 9. Kai kuriuos iš jūsų aš pakviesiu į pagonių žemę, kad jūs ten skelbtumėte Gerąją Naujieną. 11. Kiti iš jūsų tepasilieka tarp žydų. 12. Taip pat žinokite, kad aš esu Gyvasis Viešpats, aš jus pagydysiu, aš jums liksiu ištikimas ir neišduosiu, 13. nes aš jus išsirinkaujau nuo amžių pradžios." 14. Tada mane pagavo Dvasia ir pripildė stiprybės būsimiems kentėjimams ir išbandymams atlaikyti. 15. Dievui Gyvajam šlovė per amžius. Amen.

Užrašė ir piešė Kazius

A D 1992, Kauno Tarpdiecezinė kunigų seminarija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą